Informace z Členské schůze

11.03.2013, 11:23, JUDr. Milan Čapek

Informace o jednání Členské schůze Společnosti přátel UPM v Praze

Členská schůze Společnosti přátel UPM v Praze se konala 21.01.2013
v knihovně UPM od 18.00 hod. za účasti 88 členů. Jednání zahájil a členy Společnosti a ředitelku UPM v Praze paní PhDr. Helenu Koenigsmarkovou přivítal předseda JUDr. Milan Čapek. Úvodem požádal přítomné členy Společnosti o uctění minutou ticha památky paní Hermíny Duškové čestné členky společnosti, která zemřela v únoru 2012 ve věku nedožitých 102 let.


Na programu schůze byly tyto body:


1) Zpráva o činnosti Společnosti v r. 2012 - přednesl ji předseda M. Čapek, v ní rekapituloval činnost společnosti, práci jejího výboru a jednotlivé akce v roce 2012. Členové společnosti i veřejnost se mohou o jednotlivých akcích dozvědět více na webových stránkách společnosti, kde jsou publikovány včetně fotografií. Ve zprávě bylo poděkováno všem členům výboru a revizní komisi za jejich obětavou práci pro Společnost. Dále paní ředitelce dr. H. Koenigsmarkové za vstřícnost muzea a pomoc při práci Společnosti. Obdobné poděkování patří pracovníkům muzea, personálu muzejní kavárny a správci našich webových stránek panu J. Jaškovi.


2) Vystoupení ředitelky UPM, PhDr. H. Koenigsmarkové – seznámila členy Společnosti se záměry rozvoje muzea a výstavním programem na rok 2013.


3) Zpráva o hospodaření Společnosti v roce 2012 - za hospodáře (pokladníka) pana Ivana Kozla staršího, který byl z jednání ČS omluven, ji podal revizor účtů Společnosti pan ing. Jiří Hlava.


4) Revizní zpráva - kterou byla kladně osvědčena Zpráva o hospodaření Společnosti v roce 2012, přednesla paní ing. Markéta Hofferová, revizorka účtů.


5) Plán aktivit Společnosti na rok 2013 – navrhl a přednesl místopředseda společnosti pan Mgr. Jaroslav Sojka s tím, že tento plán bude v průběhu roku upřesňován a případně doplňován o další akce. (plán je přílohou této informace).


6) Diskuse, náměty, požadavky členů – k výše uvedeným bodům jednání byla otevřena diskuse, nikdo z přítomných členů Společnosti neměl k navrženému Plánu ani práci Společnosti žádné podstatné připomínky. V následném hlasování členská schůze schválila výše uvedené předložené dokumenty.

Tímto byl oficiální program ČS Společnosti přátel UPM v Praze ukončen a následovala společenská část našeho setkání. Fotodokumentaci z našeho jednání zabezpečila paní Marcela Pokorná. Skupinové „schodišťové“ foto vyfotil pan Ondřej Kocourek, fotograf muzea. Výbor společnosti děkuje všem členům a hostům za účast na jednání.

 
« Zpět


Diskuse: "Informace z Členské schůze"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře